Urbanistička analiza lokacije

Urbanistička analiza lokacije

Grad Niš

  • Analiza sa prikazom ostvarivih urbanističko tehničkih parametara i grafičkim prikazom u vidu skice u sadržini due diligance izveštaja za Tesla City kod Eko pumpe u zahvatu PDR stambeno poslovnog bloka između Bul. “Nikola Tesla“ i Zaječarske pruge u Nišu
    Ugovor: br.520/06 od 24.06.2010.god. - Finansijer - „MANI-BSD“ d.o.o. Niš