Strateška procena uticaja
plana na životnu sredinu

Strateška procena uticaja plana na životnu sredinu

Opština Vrnjačka Banja

  • Izrada Strateške procene uticaja obuhvata PGR Vrnjačke Banje na životnu sredinu
    Ugovor: br.110-1579/14 od 14.11.2014.g. JP Direkcija za planiranje i izgradnju opštine Vrnjačka Banja