Projekti parcelacije - preparcelacije

Projekti parcelacije - preparcelacije

Opština Žitorađa

 • Projekat preparcelacije za regulaciju dela rečnog korita reke Toplice
  Ugovor br.X-2019 god.Grad Niš

 • Projekat preparcelacije kp br.7046/1 KO Niš-Bubanj
  Žitopek a.d.Niš
  Ugovor br.2582 od 25.10.2018.god.

 • Više desetina Projekata parcelacije-preparcelacije za lokacije na teritoriji Republike Srbije
  Ugovor: sa više fizičkih i pravnih lica na teritoriji Grada NišaOpština Blace

 • Ugovor o nabavci urbanističko tehničke dokumentacije
  Ugovor br.III 400-792/18 od 07.05.2018.god.Opština Doljevac

 • PROJEKAT PREPARCELACIJE MHE INSTALISANE SNAGE 0.999MW „ŠAINOVAC I“, „ŠAINOVAC II“ i „ŠAINOVAC III“ - naručilac: GREEN ENERGY DOO BeogradOpština Šabac

 • Izrada geodetske podloge, Projekta parcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja, izrada Elaborata premera izvršenog snimanja radi sprovođenja promena u RGZ i pribavljanje koije plana novog stanja sa listom nepokretnosti
  Ugovor: br. 891/1 od 06.06.2016. g. - JP za upravljanje građevinskim zemljištem ŠabacOpština Medveđa

 • Projekat preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja za putni pravac Flotacija-Gajtanski potkop - Opština Medveđa
  Ugovor: br. VIII-404-294/2014-14 od 01.07.2014. g.