Projekti parcelacije - preparcelacije

Projekti parcelacije - preparcelacije

Opština Doljevac

  • PROJEKAT PREPARCELACIJE MHE INSTALISANE SNAGE 0.999MW „ŠAINOVAC I“, „ŠAINOVAC II“ i „ŠAINOVAC III“ - naručilac: GREEN ENERGY DOO Beograd

Grad Niš

  • Više desetina Projekata parcelacije-preparcelacije za lokacije na teritoriji Republike Srbije
    Ugovor: sa više fizičkih i pravnih lica na teritoriji Grada Niša

Opština Šabac

  • Izrada geodetske podloge, Projekta parcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja, izrada Elaborata premera izvršenog snimanja radi sprovođenja promena u RGZ i pribavljanje koije plana novog stanja sa listom nepokretnosti
    Ugovor: br. 891/1 od 06.06.2016. g. - JP za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac

Opština Medveđa

  • Projekat preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja za putni pravac Flotacija-Gajtanski potkop - Opština Medveđa
    Ugovor: br. VIII-404-294/2014-14 od 01.07.2014. g.